Ścieżka edukacyjna na terenie OChK Żuław Gdańskich w Skowarczu

 Ścieżka edukacyjna na terenie OChK Żuław Gdańskich w Skowarczu

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1.850.862,85 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.295.604,00 zł – 70 %  wydatków ponoszonych w projekcie.


Opis przedsięwzięcia:

Projekt dotyczy wykonania proekologicznej ścieżki edukacyjnej oraz wprowadzenia czynnej ochrony gatunków zwierząt uznanych za kluczowe, w tym ptak - ohar i owady pszczołowate, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu.


Projekt obejmuje wykonanie ok. 1 km ścieżek pieszych wraz z oświetleniem, miejsc postojowych, pomostów dla wędkarzy i platformy do obserwacji ptaków. Ponadto montaż ławek, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz gier plenerowych. W ramach przedsięwzięcia przewidziano stworzenie łąki kwietnej i łąki trawiastej na powierzchni ponad 4 hektarów oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych oraz stworzenie strefy szuwarów. Przewidziano nasadzenia roślin charakterystycznych dla obszarów Żuław Gdańskich, w celu zachowania bioróżnorodności i specyfiki tego terenu. Czynna ochrona zwierząt obejmuje wykonanie ptasiej wyspy o powierzchni około 30 m2, nor lęgowych dla oharów, „hoteli” dla dzikich zapylaczy, w tym pszczół, oraz zarybienie zbiornika – pozostałości po dawnej żwirowni.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej OChK Żuławy Gdańskie i występujących tu gatunków roślin i zwierząt. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest na lato 2017 roku.


Cel przedsięwzięcia:

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie zasobów i zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru Żuław Gdańskich, w tym w szczególności Obszaru Chronionego Krajobrazu.


www.mapadotacji.gov.pl