Projekt „Z miłości do drzew-pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Pszczółki”

Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt.
„Z miłości do drzew- pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Pszczółki”.


Wysokość dofinansowania 15 000,00 zł

(koszt kwalifikowany 20 500,00 zł)


Celem projektu jest zachowanie sędziwego drzewostanu na terenie gminy Pszczółki, w tym wykonanie szczegółowej diagnostyki drzew, założenie wiązań elastycznych oraz wykonanie niezbędnych zabiegów arborystycznych.


Założone zadania:

 1. Przeprowadzenie inspekcji drzew: dwóch kasztanowców zwyczajnych, pomników przyrody Wawrzyniec i Laurencjusz w Różynach i jednego jesionu wyniosłego, pomnik przyrody Nadzieja w Ulkowach.
 2. Zaprojektowanie i montaż wiązań asekuracyjnych na dwóch kasztanowcach zwyczajnych, pomnikach przyrody Wawrzyńcu i Laurencjuszu w Różynach.
 3. Wykonanie diagnostyki laboratoryjnej pod kątem występowania Phytophthora dla kasztanowca zwyczajnego, pomnika przyrody Laurencjusza w Różynach oraz jesionu wyniosłego, pomnika przyrody Nadzieji w Ulkowach.
 4. Wykonanie pulling testu na kasztanowcu zwyczajnym, pomniku przyrody Laurencjuszu w Różynach.
 5. Wykonanie koniecznych zabiegów arborystycznych (usunięcie suszu gałęziowego oraz zamierających gałęzi) na dwóch kasztanowcach zwyczajnych, pomnikach przyrody Wawrzyńcu i Laurencjuszu w Różynach oraz jesionie wyniosłym, pomniku przyrody Nadzieji w Ulkowach.


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl


Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego


W ramach realizacji zadania: Z miłości do drzew – pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Pszczółki zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wcześniej zakresy przedsięwzięcia. Wybrany wykonawca usługi wykonał:

 • inspekcję trzech wskazanych drzew (pomników przyrody): dwóch kasztanowców w miejscowości Różyny (Wawrzyniec i Laurencjusz) oraz jesionu wyniosłego w miejscowości Ulkowy (pomnik przyrody Nadzieja);
 • projekt i montaż wiązań asekuracyjnych dla dwóch kasztanowców w Różynach;
 • wykonanie diagnostyki laboratoryjnej próbek pobranych z ww. drzew na obecność Phytophthora;
 • wykonanie pull’ing testu na kasztanowcu Laurencjusz;
 • zabiegi arborystyczne: usunięcie suszu gałęziowego na 3 drzewach – nie stwierdzono zamierających lub zagrażających konarów;
 • Wykonawca prac pielęgnacyjnych wykonał dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych zabiegów, która została zamieszczona w ekspertyzie dendrologicznej;
 • Osiągnięto zakładane efekty rzeczowe – przeprowadzono inspekcję 3 drzew (pomników przyrody) oraz wykonano niezbędne prace pielęgnacyjne oraz wykonano montaż wiązań pielęgnacyjnych;
 • Osiągnięto planowane efekty ekologiczne – zachowanie i zabezpieczenie sędziwego drzewostanu na terenie Gminy Pszczółki oraz poprzez realizację projektu udało się podnieść świadomość społeczną i wiedzę na temat potrzeby ochrony i pielęgnacji drzew;
 • Łączny koszt zadania wyniósł: 20.000 zł
 • Wysokość dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 14.500 zł