Projekt pt. „Ochrona zasobów wodnych i mitygacja zmian klimatu poprzez utworzenie Parku Deszczowego – etap I”


Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt. „Ochrona zasobów wodnych i mitygacja zmian klimatu poprzez utworzenie Parku Deszczowego – etap I”


Wysokość dofinansowania 26 000,00 zł

(koszt kwalifikowany 60 000,00 zł)


Celem projektu jest tworzenie pasów zadrzewień w otwartym krajobrazie miejscowości Różyny dla zapewnienia większej retencji wodnej w gruncie i akumulację wilgoci w systemie korzeniowym drzew.


Założone zadania:

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów minimum 6 różnych gatunków na terenie działki nr 198, jako element tworzonego Parku Deszczowego w Różynach.


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl


Sprawozdanie z realizacji zadania


W ramach realizacji zadania: Ochrona zasobów wodnych i mitygacja zmian klimatu poprzez utworzenie Parku Deszczowego – etap 1  zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wcześniej zakresy przedsięwzięcia. Wybrany wykonawca usługi wykonał:

  • Przygotowanie terenu pod nasadzenia,
  • Nasadzenie roślin na działce nr 198 w Różynach,
  • Zabezpieczenie sadzonek przed zwierzętami,
  • Stabilizacja sadzonek za pomocą palików,
  • Wykonawca prac będzie prowadził utrzymanie nasadzonych roślin w okresie 1 roku od nasadzenia;
  • Osiągnięto zakładane efekty rzeczowe – nasadzenia drzew oraz krzewów minimum 6 różnych gatunków;
  • Osiągnięto planowane efekty ekologiczne – podniesienie świadomości społecznej i wiedzy mieszkańców Gminy Pszczółki na temat nasadzeń drzew i krzewów i ich roli dla ochrony zasobów wody i klimatu.
  • Łączny koszt zadania wyniósł: 61.733,60 zł
  • Wysokość dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 26.000,00 zł