Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach

 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2.026.136,00 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości
1.400.970,00 zł – 85%  wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w projekcie.


Opis przedsięwzięcia:

Zakres projektu dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, w ramach starej części obiektu. Inwestycja obejmie przede wszystkim wykonanie remontu i wymianę wyposażenia reaktorów biologicznych, doposażenie stacji dmuchaw, wymianę urządzeń służących do napowietrzania i mieszania osadu nadmiernego, modernizację prasy do odwadniania osadu, wymianę i automatyzację zasuw dopływu i spustu ścieków. Podłączone zostaną nowe urządzenia do systemu sterowania i monitoringu procesu. Wykonany zostanie remont budynku dyspozytorni i budynku technicznego. Zużyte elementy wyposażenia i urządzeń technicznych będą wymienione.

Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach obsługuje obszar całej gminy, która w 92% jest skanalizowana. W związku z tak istotną rolą jaką odgrywa ten obiekt i tak dużym obciążeniem, ważne jest aby wszystkie procesy przebiegały sprawnie, nie powodując negatywnych skutków w środowisku.


Cel przedsięwzięcia:

Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie aglomeracji Pszczółki, w tym na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Poprawi się jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach między innymi dzięki zwiększeniu sprawności i bezawaryjności oraz ułatwieniu obsługi oczyszczalni ścieków poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.


www.mapadotacji.gov.pl