MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie Gminy Pszczółki

MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD – program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie Gminy Pszczółki


Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 474 306,09 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 400 590,79 zł – 95%  wydatków ponoszonych w projekcie. W tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 253 160,17 zł oraz dotacja celowa ze środków krajowych w kwocie 147 430,62 zł.


Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany jest przez Gminę Pszczółki w czterech gminnych placówkach edukacyjnych: Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach,  Szkole Podstawowej w Skowarczu, Szkole Podstawowej w Różynach i Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. Czas realizacji zadania obejmuje dwa lata szkolne.

Przedsięwzięcie zapewnia rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym, a także uzupełnienie oferty szkół o indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniów oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto projekt przewiduje wsparcie kompetencji nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz nowoczesnych metod i form pracy nastawionych przede wszystkim na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, pracy zespołowej oraz wykorzystania metody doświadczeń w pracy z uczniem.


Cel przedsięwzięcia:

Poprzez realizację projektu poprawiona zostanie jakość edukacji ogólnej. Nastąpi rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Oferta szkół zostanie uzupełniona a szkoły doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt. Kompetencje nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum zostaną wsparte w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz metod nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów.


www.mapadotacji.gov.pl