Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Budżet projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 49 878 244,63 zł.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 26 140 482,34 zł
Wartość projektu realizowanego przez Gminę Pszczółki: 6 388 355,60 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla Gminy Pszczółki wynosi: 2 924 199,49 zł

Opis przedsięwzięcia:
Projekt zakłada budowę 3 węzłów transportowych na terenie powiatu gdańskiego, w pełnym zakresie obejmującym budowę i przebudową infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych). Realizacja projektu przyczynia się do poprawy dostępności węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego dla użytkowników oraz wpływa na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie przy wykorzystaniu istniejących dworców powstaje kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do współczesnych potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do obserwowanego wzrostu ruchu rowerowego.
Przy dworcu w Pszczółkach powstała strefa parkingowa dla ponad 140 samochodów i 32 rowery. Do Węzła Pszczółki prowadzą nowe ścieżki rowerowe: z Kolnika do Pszczółek, wzdłuż ulicy Ogrodowej w Pszczółkach oraz z Żelisławek do Sobowidza – połączona z istniejącą ścieżką Żelisławki – Pszczółki, biegnącą po nasypie dawnej linii kolejowej.

Cel przedsięwzięcia:
Głównym celem projektu jest usprawnienie układu komunikacyjnego i transportowego wokół stacji kolejowych stanowiących lokalizacje węzłowe komunikacji lokalnej.
Zostaną zrealizowane następujące cele szczegółowe:
- zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego;
- poprawa jakości świadczonych usług transportowych;
- wygodny dostęp do węzłów przesiadkowych;
- skrócenie czasu podróży w aglomeracji trójmiejskiej;
- rozwój infrastruktury rowerowej i promocja ruchu rowerowego;
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Poprawa stanu technicznego infrastruktury transportowej (dróg, parkingów, przystanków) ułatwi dostęp do obszarów zamieszkania, rynku pracy i usług edukacyjnych, co przekłada się bezpośrednio na wzrost atrakcyjności regionu. Rozwój systemu transportowego poprzez utworzenie węzłów komunikacyjnych zdecydowanie poprawi jakość systemu transportowego regionu. Inwestycja wpłynie na usprawnienie połączeń, zapewni efektywne skomunikowanie powiatu z pozostałą częścią województwa pomorskiego, co pozwoli na zwiększenie płynności i przyspieszenie ruchu, likwidując tym samym problem zatorów drogowych.