Aleje drzew owocowych – atrakcyjne dla ludzi, pożyteczne dla przyrody

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez utworzenie wzdłuż ścieżki rowerowej Pszczółki-Żelisławki alei składającej się z 60 sztuk drzew owocowych starych odmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

  • grusze: 12 sztuk gruszy pospolitej, 12 sztuk kongresówki.
  • jabłonie: 6 sztuk papierówki słodkiej, 6 sztuk malinówki oberlandzkiej, 6 sztuk antonówki półtorafuntowej, 6 sztuk szarej renety, 6 sztuk złotej renety,
  • śliwy: 6 sztuk węgierki.

Ponadto w ramach realizacji projektu ustawiono dwie tablice informacyjne oraz 60 tabliczek z nazwami gatunków.


Zrealizowano również cele szczegółowe:

  • dzięki nasadzeniu drzew owocowych utworzono szlak migracyjny dla zwierząt;
  • zwiększyła się  bioróżnorodności terenu;
  • zwiększono bazę pokarmową dla dzikich zapylaczy;
  • w przyszłości nasadzone drzewa owocowe staną się siedliskiem dla gatunków chronionych takich jak: nietoperze, pachnica, ptaki, gady i płazy.
  • dzięki ustawieniu tablic informacyjnych o alei oraz z nazwami gatunkowymi poszczególnych drzew podniesiono świadomość lokalnej społeczności w zakresie konieczności utrzymywania istniejących drzewostanów oraz nasadzania nowych.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 27.607,40 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 20.000,00 zł


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl.