"Aleja drzew owocowych w Parku w Ostrowitem"


Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt. „Aleja drzew owocowych w Parku w Ostrowitem”


Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 14 987,00 zł

(koszt kwalifikowany 18 987,00 zł)


Celem projektu jest zwiększenie liczby i obszarów nasadzeń drzew owocowych, poprawa jakości powietrza, zwiększenie retencji wodnej i powstrzymanie spływu powierzchniowego oraz erozji gleby w wyniku wywiewania, zachodzących na terenach otwartych.


Założone zadania:

Projekt zakłada utworzenie alei drzew owocowych (nasadzenie 60 drzew) w miejscowości Ostrowite, na terenie Parku Brzozowego, wyznaczonego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Dodatkowo planuje się szkolenie dla minimum 20 osób z zakresu zachowania starego drzewostanu owocowego i metod pielęgnacji drzew owocowych.


SPRAWOZDANIE – EFEKTY

W ramach zrealizowanego projektu udało się wykonać nasadzenia 60 szt. drzew owocowych w postaci alei na terenie parku w Ostrowitem. Aleja została utworzona z drzew owocowych starych odmian, 3 gatunków (jabłoń, grusza i śliwa).

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenie na temat: Zachowanie starego drzewostanu i metody pielęgnacji drzew owocowych” uzupełnione warsztatem z pokazowego sadzenia drzew owocowych. W szkoleniu i warsztacie udział wzięło 30 osób.

Uczestnicy szkolenia otrzymali po jednej sadzonce drzewa owocowego każdy, do posadzenia we własnym ogródku.

Drzewa owocowe staja się bazą pokarmową dla owadów zapylających i podtrzymają tradycje uprawy dawnych odmian drzew owocowych.

Utworzona w parku w Ostrowitem aleja drzew owocowych poza zapewnieniem owoców, powstrzymywać będzie wysuszanie gruntu, zwiększy retencje wody w glebie i zwiększy akumulację CO2 z powietrza w glebie i w roślinach.

Zadanie utworzenia alei drzew owocowych w Ostrowitem wraz ze szkoleniami dla mieszkańców zostały dofinansowane w formie dotacji przez WFOŚiGW w Gdańsku kwotą 14.987,00 zł.


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl