Komunikat


Szanowni Państwo,

w związku z kolejną zmianą stanowiska Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 30.11.2021 informujemy, że osoby które złożyły wniosek o przyznanie laptopa/tableta są zobligowane do dostarczenia następujących dokumentów:

  1. Potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy PPGR  (np.: kserokopia faktury za media albo kserokopia legitymacji szkolnej ucznia albo potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia).
  2. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej (np.: kserokopia odpisu aktu stanu cywilnego tj. odpis aktu urodzenia albo odpis aktu zgonu itp.).
  3. Potwierdzenie faktu pracowania w PGR (np.: kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR albo kserokopia świadectwa pracy z PPGR albo kserokopia legitymacji służbowej albo kserokopia odcinka listy płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR albo kserokopia dyplomów albo kserokopia dokumentów pochodzących z ZUS/KRS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR albo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa itp.).
  4. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz w roku poprzedzającym rok złożenia wniosków (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy np: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko; potwierdzenie zestawienia uczniów otrzymane ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia; potwierdzenie ze strony ARiMR; itp. Uwaga! Nie dotyczy uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Pszczółki.


Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.  W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu.


Granty PGR uzupełnienie wniosków